خواکین گارسیا

ویندوز دنیای Informatica را فتح کرده است و اگرچه آنها می خواهند آن را از تخت سلطنت برکنار کنند ، اما هنوز یک معیار است. من از سال 1995 از ویندوز استفاده می کنم و آن را دوست دارم. به علاوه: تمرین کامل می شود.