ویکتور مولینا

مهندس برق. از همان دوران کودکی دنیای کامپیوتر، تعمیرات و نرم افزار توجه من را به خود جلب کرده است. من وظایف خود را در زمینه مستندسازی انجام داده ام و از این رو سلیقه خود را برای نوشتن مقالات مرتبط با حوزه فناوری و محاسبات انجام داده ام.