តូយ៉ូតាបានភ្ជាប់

ក្រុមហ៊ុន Microsoft ក៏នឹងធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនតូយ៉ូតាក្នុងការបង្កើតរថយន្តឆ្លាតមួយផងដែរ

ក្រុមហ៊ុន Microsoft បានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនតូយ៉ូតាក្នុងការបង្កើតក្រុមហ៊ុនតូយ៉ូតាតភ្ជាប់ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រមូលព័ត៌មានបើកបរដើម្បីបង្កើតរថយន្តឆ្លាត…