៨ ហ្ស៊ីបក្នុងតម្លៃ ០,៩៩ ដុល្លារសម្រាប់ពេលវេលាមានកំណត់នៅក្នុងហាងវីនដូស៍

យើងត្រូវទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីការបញ្ចុះតម្លៃទាំងអស់ពីព្រោះមានតែវិធីនេះទេដែលយើងអាចសន្សំប្រាក់បានច្រើនលើសូហ្វវែររបស់ក្រុមយើងជាមួយ ...