អេឌឺហ្វឺរេសូ

បញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកទីផ្សារពី Bilbao រស់នៅក្នុងទីក្រុង Amsterdam ។ ការធ្វើដំណើរការសរសេរការអាននិងរោងកុនគឺជាតណ្ហាដ៏អស្ចារ្យរបស់ខ្ញុំ។ ចាប់អារម្មណ៍លើបច្ចេកវិទ្យាជាពិសេសទូរស័ព្ទចល័ត។

Eder Ferreñoបានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៦២០ ចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ ២០១៨