លោក Jorge Conde

ខ្ញុំស្រលាញ់ពិភពបច្ចេកវិទ្យា និងបណ្តាញ។ ខ្ញុំមានការបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ ហើយខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំក្នុងការធ្វើការជាមួយ Windows និងជួយដោះស្រាយការសង្ស័យដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតពីប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការនេះ។

Jorge Conde បានសរសេរអត្ថបទចំនួន 22 ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2023