Joaquin Garcia

Windows đã chinh phục thế giới Informatica và mặc dù họ muốn truất ngôi nó, nó vẫn là một chuẩn mực. Tôi đã sử dụng Windows từ năm 1995 và tôi thích nó. Thêm nữa: thực hành làm cho hoàn hảo.