ចាប់ផ្តើមម៉ឺនុយ

ក្រុមហ៊ុន Microsoft បញ្ចេញការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់វីនដូ 7 និង 8.1

ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពថ្មីៗបានមកដល់សម្រាប់ Windows 7 និង Windows 8.1 ។ ចាប់ពីថ្ងៃនេះការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅក្នុងកញ្ចប់មានរួចហើយ

ចាប់ផ្តើមម៉ឺនុយ

ក្រុមហ៊ុន Microsoft កំពុងតាមដានការលួចចម្លងនៃវីនដូ 7 និងវីនដូ 8.X

ព័ត៌មានចុងក្រោយទាក់ទងនឹងការលួចស្តាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការវីនដូ 7 និងវីនដូ 8 យ៉ាងខ្លាំងដែលក្រុមហ៊ុន Microsoft កំពុងប្រកាសមិនទទួលស្គាល់អ្នកប្រើប្រាស់